Promocja Schiedel – oddajemy do 500 zł za zakup komina.

Spis treści

Promocja Schiedel – oddajemy do 500 zł za zakup komina.

Do końca lipca przy zakupie w Sunbud Profi Skład Materiałów Budowlanych wybranych kominów serii Rondo Plus, Quadro Pro, Avant, Avant Economic, otrzymacie Państwo bon Sodexo o wartości nawet do 500 PLN.

Promocja Schiedel - oddajemy do 500 zł za zakup komina.

Szczegóły w regulaminie oraz na stronie https://promocja-schiedel.pl/

Dokładne wyceny systemów kominowych oraz więcej informacji o promocji u jednego z naszych specjalistów https://sunbud.com.pl/nasz-zespol/

Promocja Schiedel - oddajemy do 500 zł za zakup komina.

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI
„BUDUJ TANIEJ Z KOMINAMI SCHIEDEL”
§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem i administratorem akcji promocyjnej „Z SCHIEDEL BUDUJESZ KASĘ ZYSKUJESZ” zwanej dalej Promocją jest spółka Schiedel sp. z o.o. z siedzibą w 45-449 Opolu, ul. Wschodnia 24 zwana dalej „Organizatorem” lub „Schiedel”.
 2. Promocja trwa od 1-go czerwca do 31 lipca 2020 roku (ostateczny termin składania zgłoszeń).
 3. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja jest skierowana do osób fizycznych (pełnoletnich) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzących niekomercyjną budowę domu jednorodzinnego. Z promocji wyłączone są osoby realizujące inwestycje deweloperskie.
  § 2. Produkty objęte Promocją
  Promocją objęte są wymienionej poniżej produkty Schiedel:
  a) Kominy systemowe Schiedel RONDO PLUS w średnicach 14, 16, 18, 20;
  b) Kominy systemowe Avant , Avant Economic w średnicach 12;
  c) Kominy systemowe Quadro Pro w średnicach 12.
  § 3. Uczestnicy
 5. Uczestnikiem Promocji może być: wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna i/lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu, uczestnicząca w procesie zakupu produktów Schiedel (zwani dalej „Uczestnikiem” lub zbiorczo „Uczestnikami”).
 6. Uczestnik Promocji spełnia ponadto następujące wymogi:
  a) musi mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  b) realizować niekomercyjną budowę domu jednorodzinnego;
  c) zakupić systemy kominowe Schiedel w polskiej sieci dystrybucji;
  d) jeżeli Uczestnik zdecyduje się działać nie osobiście lecz za pośrednictwem swojego reprezentanta, wówczas wskazuje jedną osobę, która będzie reprezentowała Uczestnika w
  Promocji i która będzie uprawniona do odbioru w jego imieniu benefitów wynikających z tejże promocji;
  § 4. Zasady uczestnictwa w Promocji
 7. Program promocji umożliwia Uczestnikowi uzyskanie 5% zwrotu w postaci bonów Sodexo, od wartości netto zakupionych kominów objętych niniejszą promocją, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres budowy przysługuje Uczestnikowi jednorazowa możliwość skorzystania z Promocji.
 9. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji na zakup produktów objętych Promocją, o których mowa w § 2 Regulaminu i otrzymanie 5% zwrotu jest spełnienie łącznie następujących wymogów:
  a) zakup przez Uczestnika w okresie trwania Promocji kompletnego systemu kominowego marki Schiedel, który zawiera się w § 2 – max wartość faktury 10.000zł netto;
  b) zgłoszenie swojego uczestnictwa w Promocji na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.schiedel.pl i zapoznanie się z warunkami Promocji;
  c) przedłożenie Organizatorowi przy dokonywaniu zgłoszenia zgodnie z pkt b) skanu dowodu zakupu (faktura lub rachunek) komina marki Schiedel, zakupionego w okresie trwania Promocji.
 10. Organizator zobowiązuje się do wywiązania z warunków promocji w ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, przekazując pocztą w/w bony Sodexo.
  § 5. Dane Osobowe
 11. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji jest Schiedel Sp. z o.o. z siedzibą w 45-449 Opolu, ul. Wschodnia 24 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS: 0000145897, legitymująca się numerem NIP: 7541018541.
 12. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).
 13. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora listownie na adres: Schiedel Sp. z o.o., ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole lub przez email Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektorodo@schiedel.com
 14. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, wyłonienia osób uprawnionych do otrzymania kuponów promocyjnych oraz realizacji rabatu w przypadku zakupu produktów objętych promocją, nie dłużej niż do dnia 30 września 2020. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane również w celu postępowania reklamacyjnego dotyczącego odmowy przyznania rabatu (przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia Promocji). Przesyłając Organizatorowi zgłoszenie uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w §4 ust. 2 b) Regulaminu, Uczestnicy wyrażają tym samym swoją zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Wyrażona w ten sposób zgoda może zostać wycofana przez Uczestnika w dowolnym momencie.
 15. Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Promocji również do firm współpracujących (np. hurtowni, salonów kominkowych) w celu sfinalizowania transakcji zakupu produktów objętych Promocją.
 16. Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).
 17. Uczestnik Promocji ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
  Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany w pkt 4 powyżej.
 18. Do momentu zakończenia Promocji, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail podany w punkcie 4 wiadomość o temacie „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych”. W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Promocji. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Promocji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 19. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia promocyjnego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Promocji.
  § 6. Reklamacje
 21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji mogą być zgłaszane, pisemnie (listem poleconym) na adres Organizatora: Schiedel Sp. z o.o., ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole lub mailowo (na adres e-mail schiedel.marketing@schiedel.com), przez cały czas trwania Promocji, nie dłużej niż do 30.09.2020 .
 22. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę i adres firmy uczestniczącej w Promocji (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 23. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 1 miesiąca od dnia ich dotarcia na adres wskazany w pkt 1 przez komisję powołaną przez Organizatora.
 24. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 25. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
  § 7. Postanowienia końcowe
 26. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 5-dniowym wyprzedzeniem, na stronie internetowej www.schiedel.pl
 27. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 29. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.schiedel.

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za kontakt.

Odezewiemy się wkrótce

W dniu 12.11.22 firma będzie nieczynna. Zapraszamy w poniedziałek.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia najlepszych usług