Mistrzowska Formuła – narzędzia za 1 zł

Spis treści

Mistrzowska Formuła – narzędzia za 1 zł

Firma Termoorganika ogłosiła fantastyczną promocję skierowaną do firm wykonawczych.

W okresie od 01-06-2020 do 31-08-2020 każdy wykonawca który zrealizuje zakup kompletnego systemu dociepleń w ilości 500 m2 i zarejestruje swój zakup wysyłając e mail na adres styropian@termoorganika jest upoważniony do zakupu promocyjnych narzędzi w cenie 1 zł.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w poniższym regulaminie, na stronie producenta https://termoorganika.pl/ lub u naszych specjalistów https://sunbud.com.pl/nasz-zespol/

REGULAMIN PROMOCJI „Mistrzowska formuła – wykonawcy ociepleń stawiają na tynk silikonowy SILVER w Kompletnym Systemie Ociepleń Termo Organika czerwiec – sierpień 2020”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady promocji pod nazwą „Mistrzowska formuła – wykonawcy ociepleń stawiają na tynk silikonowy SILVER w Kompletnym Systemie Ociepleń Termo Organika czerwiec – sierpień 2020” (zwanej dalej „Promocją”).
 2. Promocja jest organizowana przez Termo Organikę Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045149, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł, numerze NIP: 6792571223 i numerze REGON: 357033260, zwaną dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja rozpoczyna się  15 czerwca 2020 r. i trwa nieprzerwanie do 31 sierpnia 2020 r. („Okres Promocji”).
 4. Promocja polega na tym, że w zamian za dokonanie w okresie Promocji zakupu towarów Organizatora kupujący, którzy spełnią warunki określone w punkcie 2 poniżej otrzymają prawo do nabycia jednego z przedmiotów wskazanych w pkt 3 za cenę promocyjną 1 (słownie: jeden) zł netto („Cena Promocyjna”).
 • WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Adresatem Promocji są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonywania systemów ociepleń budynków („Adresat Promocji”). Lista Adresatów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Każdy z Adresatów Promocji może wziąć udział w Promocji, stając się jej uczestnikiem („Uczestnik Promocji”), jeżeli spełni następujące warunki:
 •  W Okresie Promocji zakupi towary Organizatora (Kompletny System Ociepleń, dalej KSO) według algorytmu obliczeniowego:
EPS m2Kleje m2Tynki m2Grunty m2Siatki m2Kompletny System m2
Fasada 12 cm9 kg lub 186 ml2,3 kg0,3 kg1,1 m21 m2
tabela
 •  Minimalna ilość zakupionego Kompletnego Systemu Ociepleń wynosi 500 m2
 • Zakupu Towarów dokona w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 •  Wykaz Towarów objętych niniejszym Regulaminem stanowi Załącznik nr 1
 •  Przedstawi właściwemu dla regionu Regionalnemu Dyrektorowi Techniczno-Handlowemu (RDTH) Termo Organiki faktury zakupu Towarów Organizatora Promocji, najpóźniej do 7 września 2020 r.
 •  Przekaże właściwemu dla regionu Regionalnemu Dyrektorowi Techniczno-Handlowemu (RDTH) Termo Organiki informacje o inwestycjach, na których będą aplikowane zakupione Towary oraz umożliwią RDTH sprawowanie nadzoru doradczego na ww. inwestycjach.

 • PRAWO DO ZAKUPU PRZEDMIOTU
 • Uczestnik Promocji jest uprawniony do zakupu od Organizatora jednego z przedmiotów („Przedmiot”) z pkt. 3.2 za Cenę Promocyjną wynoszącą 1 (słownie: jeden) zł netto.
  • Lista Przedmiotów Promocji:
 •  Młotowiertarka  Makita HR 2630
 • Wiertarka bezudarowa/mieszarka 2w1 Makita DS401Z
 • Radio budowlane Makita DMR 108
 •  Ekspres do kawy Makita DCM 5012 + akumulator.
 • Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do zakupu jednego Przedmiotu za Cenę Promocyjną.
 • Zakupu dokonuje Uczestnik Promocji, zgłaszając to Organizatorowi („Zgłoszenie”). Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zgłoszenia należy dokonać do dnia 17 września 2020 r. na następujący adres e-mail Organizatora: styropian@termoorganika.pl lub telefon Organizatora: 603 97 00 47.
 • Jeśli Zgłoszenie nie zostanie dokonane w terminie oraz w sposób wskazany powyżej,  Uczestnik Promocji traci prawo do zakupu Wyjazdu wskazanego w pkt 3.1 niniejszego Regulaminu za cenę promocyjną.
 • Po weryfikacji prawa Uczestnika Promocji do zakupu Przedmiotu za Cenę Promocyjną i akceptacji Zgłoszenia, Organizator niezwłocznie wystawi fakturę pro forma, będącą podstawą dokonania płatności. W momencie zapłaty Ceny Promocyjnej przez Uczestnika Promocji Przedmiot staje się jego własnością i w terminie 60 dni od złożenia Zgłoszenia, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania rachunku bankowego Organizatora, zostanie wysłany Uczestnikowi Promocji na koszt Organizatora.  
 • Uprawnienie do zakupu Przedmiotu nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
 • W odniesieniu do Przedmiotu odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • Uczestnik Promocji ma prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego w terminie dwóch miesięcy od zakończenia Okresu Promocji.
 • Reklamacje należy składać na piśmie, adresując je w następujący sposób:

Termo Organika Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 33. 30-117 Kraków, z dopiskiem Promocja „Mistrzowska formuła – wykonawcy ociepleń stawiają na tynk silikonowy SILVER w Kompletnym Systemie Ociepleń Termo Organika czerwiec – sierpień 2020”.

Za datę wniesienia reklamacji wysłanej tradycyjną pocztą uważa się datę określoną stemplem pocztowym.

 • Reklamacje mogą być także składane za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: reklamacja@termoorganika.pl. z tytułem: Promocja „Mistrzowska formuła – wykonawcy ociepleń stawiają na tynk silikonowy SILVER w Kompletnym Systemie Ociepleń Termo Organika czerwiec – sierpień 2020”. Reklamacja powinna zawierać nazwę
  i adres reklamującego oraz opis okoliczności stanowiących przyczynę reklamacji.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 20 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona z zachowaniem formy złożenia reklamacji.
 • W przypadku odpowiedzi wysłanych tradycyjną pocztą za datę ich udzielenia uważa się datę określoną stemplem pocztowym.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Przez cały Okres Promocji treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora. Na prośbę Adresatów Promocji Organizator udostępni Regulamin także za pomocą poczty elektronicznej.
 • Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu ostatecznie rozpatruje Organizator. Adresaci Promocji mogą zwrócić się do Organizatora z prośbą o interpretację postanowień Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania treści Regulaminu, w szczególności przedłużenia Okresu Promocji, przy jednoczesnym powiadamianiu Adresatów Promocji za pomocą poczty elektronicznej.
 • Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu, nierozstrzygnięte w postępowaniu reklamacyjnym przewidzianym w punkcie 4, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15 czerwca 2020 r.

Załącznik:

 1. Wykaz Towarów.
 2. Lista adresatów promocji.

Załącznik nr 1

Wykaz towarów dotyczących Promocji „Mistrzowska formuła – wykonawcy ociepleń stawiają na tynk silikonowy SILVER w Kompletnym Systemie Ociepleń Termo Organika czerwiec – sierpień 2020”:

 • Płyty styropianowe Termo Organika odmiany fasada.
 • Zaprawy klejowe do systemów ociepleń Termo Organika:
 • Klej do styropianu TO-KS
 • Klej do styropianu i zatapiania siatki TO-KU
 • Klej biały do styropianu i zatapiania siatki TO-KUB
 • Klej do wełny TO-KW
 • Klej uniwersalny do wełny TO-KWU
 • Klej poliuretanowy TO-KPS
 • Tynki Termo Organika do systemów ociepleń (również maszynowe w wersji do aplikacji mechanicznej):
 • Tynk silikonowy GOLD TO-TSG
 • Tynk silikonowy SILVER TO-TSS
 • Tynk silikonowo-silikatowy TO-TSISI
 • Tynk silikonowo-akrylowy TO-TSA
 • Tynk polikrzemianowy TO-TP
 • Tynk akrylowy TO-TA
 • Tynk mineralno-polimerowy TO-TM
 • Tynk mozaikowy TO-TD
 • Grunty do systemów ociepleń Termo Organika:
 • Grunt uniwersalny TO-GU
 • Grunt polikrzemianowy TO-GP
 • Grunt sczepny TO-GS
 • Siatki do systemów ociepleń Termo Organika:
 • GOLD (typ: TO-S145)
 • TERMONIUM (typ: TO-S170/160)
Mistrzowska Formuła - narzędzia za 1 zł
Termoorganika Promocja – Mistrzowska formuła

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za kontakt.

Odezewiemy się wkrótce

W dniu 12.11.22 firma będzie nieczynna. Zapraszamy w poniedziałek.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia najlepszych usług